51,17,7,DA,ETOU
51,17,7,DA,ETOU
51,17,16,EL,SAITOU
51,17,22,EM,TAKEKAWA
51,17,28,EP,NAKAMURA
51,17,40,DD,YASUOKA
51,17,56,GK,KYU-KA
51,17,61,ED,SHO-SHINKOU
51,17,67,GM,TERADA
52,17,3,FJ,AZAMI
52,17,12,FW,OGAWA
52,17,13,FR,ONO
52,17,14,BE,KAWASHIMA
52,17,22,CP,SAKAI
52,17,25,FS,SAKURAI
52,17,30,CO,SHUKUZAWA
52,17,31,CQ,SUGANE
52,17,32,??,SUGITA
52,17,36,GS,SUNAMURA
52,17,40,ES,TAKASAKI
52,17,42,FU,TANAKA
52,17,49,DX,NAGAMOTO
52,17,51,DY,HASEGAWA
52,17,52,DV,HAYASHI
52,17,57,CR,FUTABA
52,17,59,DG,HOSONO
52,17,60,EZ,HORINOUCHI
52,17,62,FV,MATSUZAWA
52,17,67,FT,YAMAGUCHI
52,17,72,BD,MIYANO
52,16,30,BC,SAITOU
52,16,51,AZ,NAKAI
52,16,54,AE,HIGUCHI
53,17,13,AI,OOISHI
53,17,14,AL,OONISHI
53,17,32,ET,SAGARA
53,17,39,AH,SHIMATANI
53,17,50,FN,TACHIBANA
53,17,60,AM,NOZAWA
53,17,70,FO,MAEDA
53,14,27,GF,OSHINO
54,17,7,BI,OKUGAWA
54,17,18,EV,SEKIGAMI
54,17,29,EQ,HAGIWARA
54,17,45,DW,OZAWA
54,17,47,DR,KAMIYOSHI
54,15,5,AY,IZUMI
54,13,67,DS,MASUDA
55,16,2,FI,AKIMOTO
55,16,5,GR,ISHII
55,16,11,DN,UEDA
55,16,13,CA,ENOMOTO
55,16,19,CI,KANEDA
55,16,21,CG,KIKUCHI
55,16,26,AX,KUROKAWA
55,16,35,CE,SHIBUYA
55,16,39,CB,TAKAHASHI
55,16,41,GP,TANAKA
55,16,53,EU,HASEGAWA
55,16,55,DL,MATSUSHITA
55,16,58,CD,MUTOU
55,16,59,DK,MURATA
55,16,61,DM,MOCHIDA
55,16,62,CC,YAHAGI
55,16,66,CX,YAMAMOTO
55,15,33,FZ,MATSUOKA
55,15,451,CF,NAOI
55,14,44,FX,KAI
56,17,1,AK,AOYAMA
56,17,13,BO,SHINTAKU
56,17,14,AJ,SUGIMOTO
56,17,26,DO,HIRAMITSU
56,17,32,AG,RAI-SHOUSHIN
56,17,40,EN,KIKUCHI
57,17,28,DE,TAKEUCHI
57,17,30,EE,CHIBA
57,17,32,CT,NAKAMURA
57,17,33,CM,NOBORU
57,17,44,BJ,MIBU
57,17,45,BK,MOTONO
57,17,70,EX,SUGIMORI
57,17,72,EY,SUZUKI
57,17,79,FF,NISHIYAMA
57,17,80,BR,HASHIMOTO
57,17,82,BQ,HAYASHI
57,17,83,EW,FUKUOKA
57,17,83,EW,FUKUOKA
57,17,85,BS,HOSOKAWA
57,16,1,DJ,ARAI
57,16,9,EK,OTOIZUMI
57,16,47,AS,LIN-NAN