O1,16,92,FM,HIRAIWA
O1,16,93,CN,HIROSE
O1,15,71,CH,TAKECHI
O1,14,67,AP,SAKURAGI
O1,14,90,EB,MATSUMOTO
O2,17,59,BX,EBINUMA
O2,14,127,EA,SUZUKI
O3,17,9,BF,OU-ETSUDOU
O3,17,52,FK,UDAGAWA
O3,17,57,AR,OOWADA
O3,17,59,AO,KATOU
O3,17,135,HA,YAMAGUCHI
O5,17,29,EO,TAKEDA
O5,17,145,DI,NOSE
O5,16,36,DT,NATSUME
O5,16,48,DU,YAMAMOTO
O5,16,55,AD,ISHII
O5,16,131,BM,TAKAGI
O5,16,155,BN,WATANABE
O5,15,1,FP,AKIYAMA
O5,15,30,DH,TANAKA
O5,14,88,GH,NAKAYAMA
O5,14,853,GN,ONOSE
O6,17,22,CZ,MATSUSHIMA
O6,17,31,EG,KARUBE
O6,17,34,AN,KOBAYASHI
O6,17,35,AQ,SAITOU
O6,17,39,DQ,SUGAWARA
O6,17,40,EF,SUZUKI
O6,17,47,ER,MATSUMA
O6,17,56,FB,KANNO
O6,17,57,EI,KOISO
O6,17,61,CK,SATOU
O6,17,66,FA,TSURUMI
O6,17,67,CJ,NARAHARA
O6,17,69,GW,HAYASHI
O6,16,90,CL,NAKAMURA
O7,17,127,FG,HORIUCHI
O7,17,133,AF,YU-UCHIKU
O7,16,7,AT,OU-KINGYOU
O7,16,18,AU,GO-RYOUSHI
O7,16,19,BG,SAITOU
O7,16,50,AV,RO-KAKI
O7,16,86,BV,HAYASAKA
O7,16,124,BW,TAKAHASHI
O7,16,147,AW,LI-SUIN
O7,16,186,BH,HARADA
O7,16,209,BT,KAWATA
O7,16,233,BU,NOJIMA
O7,15,34,DZ,HASHIMOTO
O7,15,134,BB,HYOUDOU
O7,15,147,BA,WATANABE
O7,14,22,GL,SANHYAKUDA
O7,14,93,GY,IKEDA
O7,14,143,GD,OGASAWARA
O7,14,212,GJ,HASHIMOTO
O8,14,7,HB,KASAI
O8,14,33,EJ,MISU
O8,14,58,FY,SENDACHI
O8,12,37,GG,MATSUMOTO
10,16,8,EC,ENOMOTO
10,16,14,CY,KANEKO
10,16,77,DF,TAKATSUKA
10,16,88,FC,MINAMISATO
10,16,155,CS,YONEYAMA
10,15,96,GC,INOUE
10,15,123,EH,NOGUCHI
10,15,124,GB,HATTORI
10,14,110,GZ,SASAKI
10,14,129,DC,HOSHIKA
10,14,130,DB,MIKAMI
10,13,134,GA,YANAGIBASHI
11,15,26,BP,HIRASAWA
11,15,44,??,KAWASAKI